BMW

Το BMW Group επενδύει σε νέα διαδικασία για την εξόρυξη χαλκού

Πιο αποδοτική εξόρυξη πρώτης ύλης που εξοικονομεί φυσικούς φόρους και μειώνει κατά 40% τις εκπομπές CO2 μέσω της αξιοποίησης απορριμμάτων ορυχείων

BMW

Μέσω του επενδυτικού του βραχίονα BMW i Ventures, το BMW Group απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία Jetti Resources με έδρα το Colorado των ΗΠΑ. Στόχος είναι  η προώθηση της υπεύθυνης και συνετής ως προς την εξοικονόμηση φυσικών πόρων εξόρυξης χαλκού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις με πιο βιώσιμο τρόπο. Η Jetti Resources ιδρύθηκε το 2014 και έχει αναπτύξει μία πρωτοποριακή διαδικασία για την εξόρυξη χαλκού που αξιοποιεί μέχρι πρότινος αχρησιμοποίητο μετάλλευμα από υπάρχοντα ορυχεία χαλκού.

«Επενδύοντας στην Jetti, υποστηρίζουμε την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της εξόρυξης χαλκού, με έμφαση στις υπεύθυνες και μη ενεργοβόρες μεθόδους», δηλώνει ο Wolfgang Obermaier, Επικεφαλής Έμμεσων Αγαθών και Υπηρεσιών, Πρώτων Υλών, Συνεργατών Παραγωγής του BMW Group. «Αυτή η νέα διαδικασία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μας, ακόμη και με την αυξανόμενη ζήτηση για πόρους όπως ο χαλκός», προσθέτει ο Obermaier.

Καθώς ο χαλκός είναι μία ζωτικής σημασίας πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης στα ηλεκτρικά οχήματα, η ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ήδη από το 2030, τουλάχιστον οι μισές παγκόσμιες πωλήσεις του BMW Group θα αποτελούνται από πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

 

Χρήση υφιστάμενων πόρων

Η Jetti Resources έχει αναπτύξει μια μοναδική τεχνολογία καταλυτικής έκπλυσης που επιτρέπει την εξόρυξη χαλκού από ανεκμετάλλευτα μέχρι πρότινος μεταλλεύματα. Περίπου το 70% των παγκόσμιων πόρων χαλκού δεσμεύεται σε αυτά τα πρωτογενή θειούχα μεταλλεύματα. Υλικό, που παλιότερα αποθηκευόταν σε χωματερές και θεωρούνταν απόβλητο, μπορεί τώρα να αξιοποιηθεί με αυτή τη νέα μορφή εξόρυξης η οποία εξοικονομεί πόρους.

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την ανάκτηση του παγιδευμένου χαλκού, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την παραγωγή και τη διάρκεια ζωής των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής χαλκού. Ως εκ τούτου, η εξόρυξη χαλκού γίνεται σημαντικά πιο αποδοτική και μειώνει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Η μέθοδος της Jetti Resources επιτρέπει στα ορυχεία χαλκού να χρησιμοποιούν απόπλυση σωρών αυτών των μεταλλευμάτων, η οποία προκαλεί περίπου 40% λιγότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με την παραδοσιακή εξόρυξη πρώτων υλών και χρησιμοποιεί μόνο περίπου το 50% του νερού. Η τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε βιομηχανική κλίμακα. Η Jetti Resources σχεδιάζει να προωθήσει την παγκόσμια επέκτασή της μαζί με τους συνεργάτες της.

 

Υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Το BMW Group έχει θέσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση πόρων στο επίκεντρο της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας. Βασικό στοιχείο είναι η συμμόρφωση με αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε κάθε τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Η εξάλειψη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προμήθεια των απαραίτητων πρώτων υλών.

Το BMW Group αναλύει και ιεραρχεί τις πρώτες ύλες σε συνεχή βάση ως μέρος της στρατηγικής του που σχετίζεται με τα υλικά. Οι πιθανοί κίνδυνοι προκύπτουν κυρίως από την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών και κατηγορίες υλικών. Το BMW Group μετριάζει αυτούς τους κινδύνους με ένα συνδυασμό τυποποιημένων, προληπτικών και δραστικών μέτρων, προσαρμοσμένων μοναδικά σε κάθε πρώτη ύλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα της επεξεργασίας πρώτων υλών μέσα στο σύνθετο και δυναμικό δίκτυο προμηθευτών του BMW Group, οι τελευταίοι συμμετέχουν στην Catena-X, μια συμμαχία που έχει στόχο την ασφαλή και τυποποιημένη ανταλλαγή δεδομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού.